Privacystatement
Werken bij Randstad Groep Nederland

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. Dit privacystatement is bedoeld voor kandidaten die belangstelling hebben om te werken bij (één van de werkmaatschappijen van) Randstad Groep Nederland. Lees hier hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. 

Wie zijn we

Wij zijn Randstad Groep Nederland b.v.

Randstad Groep Nederland b.v. (hierna: RGN of wij of we)  is gevestigd te Diemen, Diemermere 25, postcode 1112 TC verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens als;

 • Je je aanmeldt voor één van onze vacature alerts op de “werkenbij-website”; 
 • Je interesse hebt voor bepaalde functies en vakgebieden en je in dat kader je gegevens verstrekt;
 • Je ons een open sollicitatie stuurt;
 • Je bij ons solliciteert op een interne functie of vacature bij één van onze merken of voor al onze merken;
 • Je deelneemt aan een (online) test of assessment;
 • Je op een andere wijze met ons in contact komt en gegevens aan ons verstrekt.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens

Wij verwerken jouw gegevens voor: 

 • Vacature alert: indien je jezelf hiervoor hebt aangemeld voor (zelf te bepalen periodieke) e-mails met vacatures die passen bij je selectiecriteria. Uitschrijven kan bij iedere ontvangen e-mail. 
 • Indien je je interesse hebt aangegeven voor bepaalde functies en vakgebieden.
 • Aanbevolen vacatures: je kunt aanbevolen vacatures gepresenteerd krijgen indien je akkoord bent gegaan met targeting cookies. 
 • Sollicitaties: als je op een interne functie of opdracht of open solliciteert. 
 • Chatbot: als je op de website met ons chat. We adviseren om geen persoonlijke gegevens in de chat achter te laten, of maar heel beperkt. 
 • Events: als je daarvoor hebt opgegeven. 
 • Om contact met je op te nemen als je op een andere manier gegevens bij ons hebt achtergelaten of indien wij een gerechtvaardigde reden hebben dat je geïnteresseerd bent in werk. 
De informatie verwerken we;
 • Ten behoeve van een overeenkomst met de Randstad Groep;
 • Met jouw toestemming;
 • En/Of voor een gerechtvaardigd belang. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor jouw vacature alerts,  sollicitatie of interesse. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. Heb je gesolliciteerd dan gaan we er van uit dat je op zoek bent naar of geïnteresseerd bent in (ander) werk en dat we - mondeling, schriftelijk en/of digitaal - contact met je op mogen nemen in verband met (mogelijk) werk en wat daarmee verband houdt. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten en/of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie of opdracht. Ook kunnen wij jou om aanvullende informatie vragen om een overeenkomst tussen jou en RGN tot stand te brengen. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

We kunnen ook (contact)gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk of onze dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen om je interesse te toetsen voor het Werken bij RGN met inachtneming van dit Privacystatement. Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van jou op/via het internet. Tip: check dit regelmatig en indien je niet wil dat informatie beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij vacature alerts: 

 • E-mailadres

Bij sollicitatie;

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Andere gegevens voorzover die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid voor een functie.
Bij bezoek aan één van onze kantoren:

De terreinen in Diemen en onze vestigingen (indien aangegeven) zijn voorzien van camera’s voor jouw en onze veiligheid. Als je parkeert in onze parkeergarage kan het kenteken van de auto worden geregistreerd voor een soepele doorstroom en om te controleren of de juiste personen gebruik maken van de daarvoor bestemde faciliteiten. Bij andere kantoren, is de desbetreffende beheerder daarvoor verantwoordelijk. Wij zetten ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die kan, mee mag doen. 

We gebruiken je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan in deze verklaring is aangegeven zonder je daarvan eerst op de hoogte te stellen en zonder dat daarvoor een geldige grondslag bestaat.  

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als dat nodig of toegestaan is binnen het kader van de in deze verklaring beschreven doelen en volgens het toepasselijk recht. 

De gegevens van de vacature alerts bewaren we tot je je hebt afgemeld. Indien je hebt gesolliciteerd bewaren we jouw gegevens in principe tot vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure maar we vragen je standaard of je het goed vindt dat we jouw gegevens nog een jaar bewaren. Na één jaar kunnen we je benaderen om te vragen of je nog geïnteresseerd bent en je gegevens nog actueel zijn. In geval van een open sollicitatie bewaren we jouw gegevens maximaal 2 maanden. We laten je zo snel mogelijk weten of er een passende vacature voor je is. 

Eerder uitschrijven kan uiteraard ook. Hiervoor kun je contact opnemen met je contactpersoon of een verzoek indienen via privacyverzoek@randstadgroep.nl.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen

RGN kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers:

 • Bedrijven die deel uitmaken van de Randstad N.V. groep indien we daar een grondslag voor hebben; 
 • Medewerkers binnen Randstad Groep Nederland en de desbetreffende werkmaatschappij, zoals de (inhurende) manager, de online marketeers, recruiters, HR IT en HR business partner;
 • Onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens RGN diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld de partij die testen aanbiedt of de partij die de website voor ons bouwt en beheert; Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen; 
 • Overheidsinstanties en andere instanties indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn. 

In alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.


Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Nederland. RGN heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Jouw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen aan landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat jij daar een afdoende mate van bescherming hebt of waar RGN of haar groepsmaatschappijen of de ontvangers passende veiligheidsmaatregelen heeft/hebben genomen om de privacy van jouw gegevens te waarborgen. Voor vragen hierover zie hieronder. 

Je rechten

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor;inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;

 • Wijziging of aanvulling van je persoonsgegevens;
 • Overdracht van jouw persoonsgegevens; 
 • Verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
 • Een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens.

Wij behandelen je verzoek zorgvuldig om je rechten te waarborgen. Wij kunnen je vragen om je te identificeren om ervoor te zorgen dat wij jouw persoonsgegevens alleen met jou en niet met anderen delen. Jouw verzoek kun je indienen bij privacyverzoek@randstadgroep.nl

Houd er rekening mee dat wij in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld vanwege wettelijke eisen) je (verwijder)verzoek niet meteen (geheel) kunnen inwilligen. 

Binnen een maand na indiening van je verzoek stellen wij je op de hoogte van de acties die wij hebben ondernomen. 

Contact voor vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Voor eventuele vragen of opmerkingen over de bescherming van jouw persoonsgegevens door RGN, kun je contact opnemen met het privacyteam en/of functionaris gegevensbescherming via privacy@randstadgroep.nl. Indien je een vraag of een klacht hebt, dan horen we dat graag zodat we deze kunnen beantwoorden of oplossen. Je hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek:  bijvoorbeeld, vermoed je verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten. Je kunt dit bij ons melden via datalek@randstadgroep.nl.

Beveiliging

RGN doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd. Wij hebben aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid en rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. Ook met de partijen waarmee wij jouw persoonsgegevens delen hebben we afgesproken dat zij jouw persoonsgegevens optimaal beschermen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van jouw computerapparatuur en/of telefoon en voor jouw eigen internetverbinding. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.

Wijzigingen

RGN kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is beschikbaar op de website. We raden je aan het Privacystatement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld op 1 juni 2023.

Top